Quyền và nghĩa vụ của các chủ thể tham gia sàn giao dịch bất động sản

1. Quyền của người quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản
– Quản lý, điều hành hoạt động của sàn giao dịch BĐS.
– Yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền cung cấp thông tin có liên quan đến BĐS theo quy định của pháp luật.
– Yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin, tài liệu về BĐS được đưa lên sàn giao dịch BĐS.
– Từ chối đưa lên sàn giao dịch BĐS các BĐS không đủ điều kiện đưa vào kinh doanh.
– Thu tiền dịch vụ của khách hàng có BĐS được đưa lên sàn giao dịch BĐS.
– Yêu cầu khách hàng bồi thường thiệt hại do lỗi của khách hàng gây ra.
– Các quyền khác theo quy định của pháp luật.
2. Nghĩa vụ của người quản lý, điều hành sàn giao dịch BĐS
– Bảo đảm BĐS được đưa lên sàn giao dịch phải có đủ điều kiện để đưa vào kinh doanh.
– Cung cấp đầy đủ, trung thực thông tin, tài liệu liên quan đến BĐS và chịu trách nhiệm vế thông tin, tài liệu do mình cung cấp.
– Cung cấp các dịch vụ về BĐS tại sàn giao dịch BĐS.
– Bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật và điều kiện hoạt động của sàn giao dịch BĐS.
– Bảo đảm để sàn giao dịch BĐS hoạt động đúng nội dung đã đăng ký; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của pháp luật và chịu sự kiểm tra, thanh tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; thực hiện nghĩa vụ về thuế, các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.
– Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.
– Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
3. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia sàn giao dịch BĐS
– Tổ chức, cá nhân tham gia sàn giao dịch BĐS có các quyền sau đây:
+ Yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến BĐS;
+ Yêu cầu cung cấp các dịch vụ về BĐS;
+ Yêu cầu sàn giao dịch BĐS bồi thường thiệt hại do lỗi của sàn giao dịch BĐS
gây ra;
+ Các quyền khác theo quy định của pháp luật.
– Tổ chức, cá nhân tham gia sàn giao dịch BĐS có các nghĩa vụ sau đây:
+ Thực hiện quy chế hoạt động của sàn giao dịch BĐS;
+ Trả tiền dịch vụ cho sàn giao dịch BĐS;
+ Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra;
+ Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.