Quy chê hoạt động của sàn giao dịch bất động sản

1. Sự cần thiết phải có quy chế sàn giao dịch
Mỗi tổ chức được thành lập; các bộ phận, các thành viên của tổ chức khi tham gia các hoạt động đều phải tuân thủ theo những quyết định nhất định đảm bảo cho sự vận hành của bộ máy, của tổ chức thống nhất và hiệu quả nhất. Những quyết định đó được tiêu chuẩn hóa và thiết kế chặt chẽ được gọi là quy chế. Nếu tổ chức được lập ra mà mọi bộ phận, mọi thành viên của tổ chức hoạt động không theo những quyết định thống nhất sẽ dẫn đến hiệu quả thấp và khó có thể đảm bảo cho tổ chức đó tồn tại và phát triển;
Vậy quy chế và hoạt động của sàn giao dịch BĐS là hệ thống những quy định có liên quan đến đối tượng, nội dung hoạt động của sàn giao dịch; quyền và nghĩa vụ của tổ chức và cá nhân tham gia sàn giao dịch, của người quản lý và điều hành sàn giao dịch trong việc tổ chức và thực hiện các giao dịch BĐS.
2. Căn cứ để xây dựng quy chế sàn giao dịch bất động sản
– Căn cứ vào yêu cầu quy định của pháp luật, cụ thể là Luật Kinh doanh BĐS, Luật Đất đai, Luật Doanh nghiệp, Bộ Luật Dân sự, v.v…;
– Căn cứ vào những văn bản dưới luật của các cấp, các ngành hướng dẫn chi tiết thi hành các đạo luật nói trên;
– Căn cứ vào những điều kiện cụ thể của từng sàn giao dịch và phân đoạn thị trường của sàn giao dịch;
– Căn cứ vào tình hình cạnh tranh trong lĩnh vực hoạt động sàn giao dịch;
– Căn cứ vào nội dung hoạt động của sàn giao dịch BĐS.
3. Chức năng của sàn giao dịch BĐS
– Thực hiện tư vấn, dịch vụ môi giới, định giá, phục vụ cho các giao dịch mua bán, chuyển nhượng, thuê, thuê mua BĐS; thực hiện quảng cáo BĐS, quản lý BĐS;
– Đáp ứng nhu cầu đăng tải thông tin về các chủ thể có nhu cầu tham gia giao dịch về các loại BĐS, tham gia giao dịch của mọi tổ chức, cá nhân;
– Tổ chức tham gia các phiên giao dịch hàng ngày để phục vụ cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia giao dịch tại sàn giao dịch BĐS.