Quản lý hệ thống thông tin bất động sản trong thị trường bất động sản

1. Cơ sở dữ liệu
ủy ban kinh tế Châu Âu của Liên Hiệp quốc (4/1994) kiến nghị về việc ứng dụng dữ liệu trong hệ thống địa chính:
– Thu thập dữ liệu là phần tốn kém nhất của việc xây dựng các hệ thống thông tin địa chính. Tránh sự dư thừa và không thích hợp về dữ liệu, điều quan trọng là cần thành lập dự án thử nghiệm để kiểm tra các chuẩn về chất lượng, trao đổi dữ liệu, phân loại dữ liệu, các thuộc tính, quy trình cập nhật, v.v… Cũng cần phải xem xét cách thức của việc sử dụng và giá trị của đất đai sẽ ảnh hưởng như thế nào đến độ chính xác của dữ liệu.
– Dữ liệu về BĐS được sử dụng bởi nhiều người và nhiều tổ chức. Tránh việc đăng ký lặp lại cần thiết phải có các quy định cho việc phối hợp giữa các cơ quan Nhà nước ở các cấp khác nhau và các công ty tư nhân. Cơ quan Nhà nước cần chịu trách nhiệm trong việc kiểm soát dữ liệu.
– Để bảo đảm sử dụng tối đa dữ liệu cần phải xác định các tâm điểm tối thiểu của các dữ liệu chung. Nếu có được một số lượng hạn chế các dữ liệu chung cần thiết cho một vùng hoặc một nước sẽ tốt hơn là các bộ dữ liệu công phu của các khu vực nhỏ. Các chủ sử dụng khác nhau có thể sử dụng các dữ liệu chung với các dữ liệu cụ thể để đáp ứng các nhu cầu cụ thể của họ.
– Để tránh lặp lại việc đăng ký, các dữ liệu chung cơ bản, cần phải đáp ứng được yêu cầu của người sử dụng, về khía cạnh này thời gian là vấn đề quan trọng. Cơ quan có thẩm quyền cần quan tâm đến quá trình chuyển đổi từ số liệu trên giấy sang dạng số hoá để thực hiện tiến trình ngắn hơn.
– Khi bắt đầu thu thập dữ liệu, cần đồng thời cài đặt hệ thống cập nhật dữ liệu.
2. Chất lượng cơ sở dữ liệu
Yêu cầu đối với chất lượng cơ sở dữ liệu bất động sản:
Chất lượng của dữ liệu trong cơ sở dữ liệu địa chính cần được xác định trên cơ sở nhu cầu của người sử dụng. Chất lượng sẽ tốt khi người sử dụng hài lòng. Vì vậy cơ quan quản lý cần xác định và xem xét khi xây dựng hoặc cải cách một cơ sở dữ liệu địa chính. Bên cạnh đó, các nghiên cứu thử nghiệm cũng rất cần thiết để xác định nhu cầu của người sử dụng.

Quản lý hệ thống thông tin bất động sản trong thị trường bất động sản 1

Theo truyền thống, người đo đạc được yêu cầu rất cao về độ chính xác hình học những lại ít chú ý đến chất lượng của dữ liệu miêu tả.
Khi xác định chất lượng dữ liệu cần chú ý đến các mặt: Độ bao phủ, tần suất cập nhật, thuộc tính độ tin cậy và chính xác; độ chính xác hình học.
Các yêu cầu chất lượng sẽ khác nhau đáng kể giữa các loại dữ liệu khác nhau. Cần xác định và quan tâm đến sự khác nhau này.
Yêu cầu về độ chính xác trong việc xác định ranh giới cũng khác nhau đáng kể theo từng khu vực. Nhiều nước thể hiện quan điểm rằng tính hoàn thiện và cập nhật thời gian thực quan trọng hơn so với độ chính xác hình học.
Chất lượng dữ liệu luôn cần có tài liệu đi kèm. Thêm vào đó, các thông số chất lượng cũng cần thiết để tránh sử dụng sai hoặc nhầm các thông tin địa chính. Các thông số chất lượng cần được kèm theo các yếu tố hoặc nhóm hoặc loại dữ liệu và được áp dụng khi trao đổi dữ liệu. Các thông số chất lượng cần được dẫn chứng cho người sử dụng. Các thông số chất lượng chính và nguồn dữ liệu, thời gian cập nhật gần nhất và độ chính xác của dữ liệu.
Đảm bảo chất lượng của dữ liệu miêu tả là vấn đề thuộc về tổ chức. Quản lý chất lượng cần được áp dụng đặc biệt là để xác định các điểm quan trọng của việc thiết lập hoặc cập nhật các cơ sở dữ liệu. Cần thiết lập quy trình kiểm tra dữ liệu. Cần tham khảo các công cụ như ISO 9000-9004.
Thông tin địa chính được cập nhật theo thời gian thực, nhu cầu bảo đảm chất lượng dữ liệu phải được chú trọng.
Các chi phí liên quan cần được xác định và xem xét khi quyết định các mức độ chất lượng; bằng chứng về chất lượng là rất quan trọng khi chất lượng dữ liệu thấp hơn sự mong đợi của người sử dụng.