Quản lý đầu tư kinh doanh BĐS của các tổ chức và cá nhân liên quan – P1

1. Quản lý của chủ đầu tư đối với dự án
Chủ đầu tư thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn kể từ giai đoạn chuẩn bị dự án đầu tư BĐS, thực hiện dự án đến nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào khai thác, đưa vào kinh doanh dự án BĐS. Chủ đầu tư có trách nhiệm thành lập ban quản lý dự án để giúp chủ đầu tư quản lý thực hiện dự án. Việc giao nhiệm vụ và uỷ quyền cho ban quản lý dự án phải được thể hiện ở quyết định thành lập Ban QLDA. Chủ đầu tư có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban QLDA.
a) Trách nhiệm và quyền hạn của chủ đầu tư
– Tổ chức lập thẩm định và phê duyệt thiết kế, dự toán đầu tư xây dựng BĐS, bao gồm
các bước:
+ Người quyết định đầu tư chỉ định đơn vị chuyên môn trực thuộc làm đầu mối tổ chức thẩm định dự án trước khi phê duyệt;
+ Chủ đầu tư gửi hồ sơ dự án (bao gồm cả phần thuyết minh dự án và phần thiết kế cơ sở) đến người quyết định đầu tư để tổ chức thẩm định;
+ Với các dự án đầu tư kinh doanh BĐS, người quyết định đầu tư tự tổ chức thẩm định, phê duyệt dự án và tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình;
+ Đơn vị đầu mối tổ chức thẩm định dự án có trách nhiệm gửi hồ sơ dự án (bao gồm cả phần thuyết minh dự án và phần thiết kế cơ sở) tới cơ quan có thẩm quyền thẩm định thiết kế cơ sở để thẩm định thiết kế cơ sở theo quy định; đồng thời gửi hồ sơ dự án tới các cơ quan, đơn vị có liên quan để lấy ý kiến về những nội dung liên quan đến dự án;
+ Đơn vị đầu mối thẩm định dự án có trách nhiệm tổng hợp ý kiến của các cơ quan, đơn vị có liên quan và kết quả thẩm định thiết kế cơ sở để đánh giá và đề xuất ý kiến để người quyết định đầu tư xem xét quyết định.
– Tổ chức thực hiện đầu tư bao gồm:
+ Tổ chức đấu thầu đê lựa chọn nhà thầu, kí kết hợp đồng và thực hiện hợp đồng theo đúng quy định của pháp luật;
+ Chủ đầu tư có trách nhiệm toàn diện, liên tục về quản lý sử dụng mọi nguồn vốn đầu tư từ khâu chuẩn bị, thực hiện và đưa dự án vào hoạt động, thu hồi và hoàn trả vốn đầu tư;
+ Trả nợ vốn vay đúng kì hạn và đúng cam kết;
+ Trường hợp chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án phải có bộ máy có đủ năng lực quản lý dự án và đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền.
b) Ban quản lý dư án có nhiệm vụ và quyền hạn
– Thực hiện các thủ tục về giao đất, xin giấy phép xây dựng, chuẩn bị mặt bằng xây dựng và các công việc khác phục vụ cho việc xây dựng công trình;
– Chuẩn bị hồ sơ thiết kế, dự toán, tổng dự toán xây dựng để chủ đầu tư tổ chức thẩm định, phê duyệt.
– Lập hồ sơ mời thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu;
– Đàm phán, ký kết hợp đồng với các nhà thầu theo uỷ quyền của chủ đầu tư;
– Thực hiện giám sát thi công xây dựng công trình khi có đủ điều kiện năng lực;
– Nghiệm thu, thanh toán, quyết toán theo hợp đồng ký kết;
– Quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ, chi phí xây dựng, an toàn và vệ sinh môi trường của công trình xây dựng;
– Nghiêm thu, bàn giao công trình.

 Quản lý đầu tư kinh doanh BĐS của các tổ chức và cá nhân liên quan - P1 1

2. Quản lý của tư vấn trong giai đoạn lập, thẩm tra dự án và thực hiện dự án
Đối với các hoạt động đầu tư BĐS thì trách nhiệm và quyển hạn của tư vấn quản lý dự án trong trường hợp chủ đầu tư thuê tư vấn quản lý dự án cũng giống như hoạt động quản lý tư vấn trong giai đoạn thực hiện xây dựng nói chung.
Chủ đầu tư có trách nhiệm lựa chọn và ký hợp đồng với tổ chức tư vấn quản lý dự án có đủ điều kiện năng lực tổ chức quản lý giúp chủ đầu tư quản lý thực hiện dự án. Chủ đầu tư có trách nhiệm kiểm tra, theo dõi việc thực hiện hợp đồng của tư vấn quản lý dự án.
Tổ chức tư vấn đầu tư và xây dựng là các tổ chức nghề nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, có tư cách pháp nhân, có đăng ký kinh doanh về tư vấn theo quy định của pháp luật. Tư vấn quản lý dự án có trách nhiệm trước pháp luật và chủ đầu tư về việc thực hiện các cam kết trong hợp đồng bao gồm: Tư vấn về văn bản quy phạm pháp luật, về cơ chế chính sách đầu tư và xây dựng, lập các dự án đầu tư, quản lý dự án đầu tư, thiết kế, soạn thảo hồ sơ mời thầu, giám sát và quản lý quá trình thi công xây lắp, quản lý chi phí xây dựng, nghiệm thu công trình tổ chức tư vấn có thể kí hợp đồng lại với các tổ chức tư vấn đầu tư và xây dựng khác để thực hiện một phần việc tư vấn nào đó.
Trách nhiệm của các tổ chức tư vấn vù xây dựng:
– Đăng kí hoạt động tư vấn đầu tư và xây dựng tại cơ quan có thẩm quyền theo pháp luật;
– Chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ đầu tư về thực hiện hợp đồng tư vấn đã kí kết và chất lượng tư vấn;
– Thực hiện chế độ bảo hiểm nghề nghiệp theo quy định. Thông tin rộng rãi về năng lực tư vấn để các chủ đầu tư lựa chọn.
3. Quản lý của nhà thầu xây dựng
a) Quản lý của nhà thầu thi công xây dựng thông qua các quyền sau:
– Từ chối thực hiện những yêu cầu trái pháp luật;
– Đề xuất sửa đổi thiết kế cho phù hợp với thực tế để bảo đảm chất lượng và hiệu quả công trình;
– Yêu cầu thanh toán giá trị khối lượng xây dựng hoàn thành theo đúng hợp đồng;
– Dừng thi công xây dựng công trình nếu bên giao thầu không thực hiện đúng cam kết trong hợp đồng đã ký kết gây trở ngại và thiệt hại cho nhà thầu;
– Yêu cầu bồi thường thiệt hại do lỗi của bên thuê xây dựng công trình gây ra;
– Các quyền khác theo quy định của pháp luật.
b) Quản lý của nhà thầu thi công xây dựng thông qua các nghĩa vụ sau:
– Thực hiện theo đúng hợp đồng đã ký kết;
– Thi công theo đúng thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng, bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn và vệ sinh môi trường;
– Có nhật ký thi công xây dựng công trình;
– Kiểm định vật liệu, sản phẩm xây dựng;
– Quản lý công nhân xây dựng trên công trường, bảo đảm an ninh, trật tự, không gây ảnh hưởng đến các khu dân cư xung quanh;
– Lập bản vẽ hoàn công, tham gia nghiệm thu công trình;
– Bảo hành công trình;
– Mua các loại bảo hiểm theo quy định của pháp luật vể bảo hiểm;
– Bồi thường thiệt hại khi vi phạm hợp đồng, sử dụng vật liệu không đúng chủng loại, thi công không bảo đảm chất lượng, gây ô nhiễm môi trường và các hành vi khác gây thiệt hại do lỗi của mình gây ra;
– Chịu trách nhiệm về chất lượng thi công xây dựng công trình do mình đảm nhận;
– Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.