Nội dung hoạt động của sàn giao dịch bất động sản

1. Giao dịch mua bán, chuyển nhượng, thuê, thuê mua bất động sản
 Môi giới BĐS
a) Dịch vụ môi giới và dịch vụ BĐS
Dịch vụ sàn giao dịch BĐS gắn kết với dịch vụ môi giới, có nghĩa là dịch vụ môi giới là một bộ phận không thể thiếu của sàn giao dịch BĐS. Vì bản thân sàn giao dịch đã là nơi để người bán, cho thuê và người mua, thuê gặp nhau. Do đó bộ phận dịch vụ sàn và dịch vụ môi giới được phép làm một để thống nhất hoạt động này.
Nhiệm vụ dịch vụ môi giới và dịch vụ BĐS:
– Giao dịch với khách hàng;
– Tham mưu, ký kết hợp đồng;
– Thu thập thông tin về BĐS;
– Thực hiện dịch vụ sàn;
– Thực hiện dịch vụ môi giới;
– Các nhiệm vụ khác có liên quan.
Nguồn nhân lực ở bộ phận này là những người giỏi nghiệp vụ, có kỹ năng giao tiếp tốt, mềm dẻo, nhiệt tình, trách nhiệm cao và trung thực.
b) Dịch vụ đinh giá và đấu giá BĐS
Dịch vụ định giá và bán đấu giá BĐS được tổ chức thành một bộ phận. Trong đó, ít nhất hai người có chứng chỉ định giá BĐS, có ít nhất một người có thẻ đấu giá viên theo quv định của pháp luật về đấu giá tài sản.
Nhiệm vụ của bộ phận này bao gồm:
– Thực hiện định giá BĐS theo đề nghị của khách hàng;
– Thực hiện đấu giá BĐS theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản.
2. Tư vấn BĐS
Tư vấn BĐS là hoạt động dịch vụ cung cấp thông tin, số liệu, dự báo về TTBĐS.
a) Nội dung kinh doanh dịch vụ tư vấn BĐS
– Tư vấn pháp lý về BĐS;
– Tư vấn về đầu tư tạo lập, kinh doanh BĐS;
– Tư vấn về tài chính BĐS;
– Tư vấn về giá BĐS;
– Tư vấn về hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, thuê, thuê mua BĐS;
– Tư vấn về các nội dung khác liên quan đến BĐS
b) Nguyên tắc hoạt động
– Nội dung, phạm vi tư vấn, quyền và nghĩa vụ của các bên, giá dịch vụ tư vấn BĐS do các bên thỏa thuận trong hợp đồng;
– Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ tư vấn BĐS phải chịu trách nhiệm về nội dung tư vấn do mình cung cấp và bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.
Người làm công tác tư vấn BĐS phải am hiểu pháp luật vể kinh doanh BĐS, pháp luật về đất đai, pháp luật về xây dựng, Bộ Luật Dân sự có kiến thức và am hiểu xã hội, có kinh nghiệm công tác, được rèn luyện trong thực tiễn; đồng thời phải trung thực, có cách phát ngôn truyền cảm mạnh; trung thực, nhất là không được làm sai lệch các thông tin về BĐS, vân dụng không đúng các quy định của pháp luật.
Nhiệm vụ của bộ phận này là thực hiện tư vấn cho các giao dịch BĐS.
3. Quảng cáo BĐS
Các loại quảng cáo BĐS là phương thức truyền đạt thông tin tiêu thụ BĐS trực tiếp nhất, hiệu quả nhất, cũng là cách mua nhà vừa đỡ tốn sức mà nhanh chóng.
a) Các phương tiện quảng cáo BĐS
– Quảng cáo báo chí. Đa số công ty BĐS thích chọn báo chí là phương tiện dễ đọc đi đọc lại, gần gũi sinh hoạt của nhân dân để quảng cáo. Đặc biệt trong vài năm gần đây, các báo ngày, báo tuần đã mở chuyên mục, chuyên san, đưa tin và giới thiệu kiến thức vể BĐS có thể giúp ngưòi mua nhà rất nhiều, cũng trở thành phương tiện chủ yếu được lựa chọn của các công ty BĐS để quảng cáo. Theo điều tra, quảng cáo BĐS trên báo chí chiếm khoảng 90% lượng quảng cáo của công ty BĐS đưa ra;
– Quảng cáo điện tử, truyền hình, phát thanh, internet;
– Quảng cáo trên phố, gồm: biển quảng cáo, hộp đèn, cò, băng rôn, truyền đơn, v.v…
h) Nguyên tắc quảng cáo BĐS
– Việc quảng cáo BĐS phải tuân theo quy định của pháp luật về quảng cáo;
– Theo Quy định tạm thời về quảng cáo do Bộ Xây dựng ban hành việc quảng cáo phải có: tên công ty phát triển BĐS, tên cơ quan đại lý tiêu thụ, số giấy phép tiêu thụ BĐS;
– Quảng cáo BĐS không được mang các nội dung mê tín, thuyết minh tình hình BĐS không trái với đạo đức, phong tục tốt đẹp của xã hội, vị trí dự án nói trong BĐS phải biểu thị bằng khoảng cách thực tế giao thông hiện có từ BĐS này đến một mốc cụ thể nào đó, không được lấy thời gian cần để’ biểu thị khoảng cách; bản vẽ vị trí quảng cáo BĐS phải chuẩn xác, rõ ràng, tỷ lệ thích đáng; quảng cáo BĐS không được nêu các nội dung tài chính và những vấn đề liên quan khác;
c) Nhiệm vụ của bộ phận quảng cáo phải thu thập những thông tin vể BĐS cần thiết, đầy đủ, trung thực và chính xác phục vụ cho nội dung cần quảng cáo BĐS.
4. Đấu giá BĐS
Đấu giá BĐS là việc bán, chuyển nhượng BĐS công khai để chọn người mua, nhận chuyển nhượng BĐS trả giá cao nhất theo thủ tục đấu giá tài sản.
a) Nguyên tắc hoạt động đấu giá BĐS
– Phải được thực hiện theo nguyên tắc công khai, trung thực, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên;
– Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ đấu giá BĐS phải công bố công khai, đầy đủ, chính xác thông tin về BĐS trong bản niêm yết đấu giá do tổ chức, cá nhân bán, chuyển nhượng BĐS cung cấp;
– Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ đấu giá BĐS chịu trách nhiệm thực hiện cam kết trong hợp đồng và bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra;
– Đấu giá BĐS phải theo quy định của Luật Kinh doanh BĐS và pháp luật về đấu giá.
b) Hình thức đâu giá BĐS
– Trực tiếp bằng lời nói;
– Bỏ phiếu;
– Hình thức khác do các bên thỏa thuận hoặc do pháp luật quy định.
5. Các dịch vụ khác của sàn giao dịch BĐS
– Định giá BĐS;
– Quản lý BĐS.