Nhóm các giải pháp cụ thể để thúc đẩy sự phát triển TTBĐS Việt Nam

1. Đỗi mới công tác quy hoạch, xây dựng và kế hoạch tổng thể
Nghiên cứu phát triển TTBĐS đòi hỏi phải xem xét đến việc đổi mới công tác quy hoạch, xây dựng, kế hoạch tổng thể về phát triển và sử dụng đất đai hiệu quả đáp ứng các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội đất nước vì:
– Quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội ngoài việc nêu ra các quan điểm, mục tiêu, phương hướng và các giải pháp phát triển các ngành các lĩnh vực, còn đưa ra các phương án sử dụng quỹ đất cũng như danh mục các công trình và dự án đầu tư cụ thể cho từng ngành (công nghiệp, nông nghiệp, kết cấu hạ tầng…) mà công trình, dự án đầu tư trong này chính là những BĐS trong tương lai chính chúng là những đối tượng chính của thị trường nhà đất.
– Nhà nước khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham gia nghiên cứu và thực hiện các quy hoạch phát triển. Điều này cũng có nghĩa là các chủ thể giao dịch nhà đất trong tương lai sẽ rất đa dạng và phong phú, vai trò của các chủ thể thay đổi rất nhiều trong quá trình tham gia lập và thực hiện quy hoạch. Đó chính là vấn đề xă hội hoá đối với thị trường nhà đất.
– Thực tế cho thấy quy mô, chất lượng của các giao dịch nhà đất phụ thuộc rất lớn vào các BĐS đã được quy hoạch hay chưa, như vậy quy hoạch có tác động trực tiếp đến chất lượng của TTBĐS.
– BĐS có đặc điểm khác biệt so với hàng hoá khác đó là tính cổ định, ít có khả năng di dời. Do vậy, việc phân bố các ngành các lĩnh vực trong cả nước, trên các vùng trong chiến lược và quy hoạch phát triển đất nước là nhân tố quan trọng tác động quyết định đến tính sôi động của TTBĐS tại các vùng đất nước.
Đối với Việt Nam, quá trình phát triển TTBĐS phải mang đặc tính xã hội chủ nghĩa, đó là phải bảo đảm nguyên tắc công bằng, tiến bộ, không chênh lệch giàu nghèo, bất bình đẳng trong bất động sản quá lớn. Chính vì vậy để thúc đẩy sự phát triển của TTBĐS phải đưa ra các định hướng, khung chính sách và các chính sách cụ thể nhằm đảm bảo cho TTBĐS không chỉ phát triển không ngừng mà còn đảm bảo công bằng trong thu nhập, giảm bớt chênh lệch giữa các tầng lớp dân cư, giữa các vùng lành thổ. Điều này chi có thể thực hiện được khi chúng ta gắn TTBĐS với các chiến lược và quy hoạch phát triển.

 Nhóm các giải pháp cụ thể để thúc đẩy sự phát triển TTBĐS Việt Nam 1

Quy hoạch kinh tế – xã hội là một trong những yếu tố có tác động toàn diện, sâu sắc tới TTBĐS trong tương lai. Phát triển TTBĐS phải có tầm nhìn dài và ở tổng thể. Muốn có tầm nhìn dài và tổng thể đòi hỏi phải có tầm nhìn dài và toàn diện các yếu tố cấu thành TTBĐS:
– Các BĐS như đất đai, nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất…
– Các chủ thể tham gia TTBĐS.
– Các quan hệ giao dịch về BĐS như: chuyển nhượng, cho thuê, thế chấp và các dịch vụ hỗ trợ như môi giới, tư vấn… giữa các chủ thể.
Trong xây dựng quy hoạch cần:
– Hình thành hệ thống văn bản quy hoạch như một công cụ để Nhà nước quản lý đất đai và xây dựng.
– Sửa đổi, bổ sung quy trình lập, thông qua các loại văn bản quy hoạch, xác lập một cơ quan đầu mối chịu trách nhiệm về tính thống nhất trong hệ thống văn bản quy hoạch và quản lý việc thực hiện quy hoạch.
– Nghiên cứu áp dụng phương pháp quy hoạch mới theo hướng vừa đáp ứng được nhu cầu về đầu tư kinh doanh BĐS ngày càng tăng ở các đô thị vừa tạo đủ điều kiện cho việc tăng cường quản lý đầu tư và phát triển các đô thị.
– Nâng cao tính pháp lý, tính khả thi của hệ thống các văn bản quy hoạch nhất là các văn bản quy hoạch không do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
– Ban hành cơ chế để những công dân và tổ chức có lợi ích và trách nhiệm trong vùng quy hoạch được tham gia thiết thực vào việc xây dựng, thẩm định, điều chỉnh quy hoạch.
– Quy định các hình thức phù hợp để phổ biến công khai, minh bạch, đầy đủ các thông tin cần thiết về quy hoạch cho mọi người biết và tuân thủ.
– Tăng cường và củng cố chức năng quản lý và thanh tra việc tuân thủ quy hoạch và có biện pháp kiên quyết cưỡng chế… Để quy hoạch hợp lý trước tiên ta phải có kế hoạch phân phối đất đai xây dựng đô thị, điều này dựa trên việc đánh giá hiệu quả sử dụng đất của các dạng hoạt động khác nhau.
– Hàm định giá thuê đất cho các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp để tiến hành các hoạt động sản xuất của mình, các doanh nghiệp công nghiệp cần đất để thiết đặt máy móc thiết bị sản xuất, xây dựng nhà kho, nhà làm việc, bãi đậu xe. Ngoài ra, các doanh nghiệp còn cần lao động, nguyên vật liệu. Đe có đất, các doanh nghiệp phải thuê mướn. Giá thuê đất hay chi phí thuê đất là một hàm số phụ thuộc nhiều yếu tố. Các yếu tố đó sắp xếp tạo thành một hàm gọi là hàm định giá thuê đất của các doanh nghiệp.

Xem thêm: Bán nhà Hà Nội dưới 2 tỷ