Nhận xét chung về hệ thông đăng ký đất đai và bất động sản Việt Nam

1- Hệ thống đăng kỷ bát động sản Việt Nam qua các thời kỳ
Việc đăng ký đất đai ở Việt Nam có lịch sử từ lâu đời, hệ thống đăng ký đất đai của các thế hệ sau được thực hiện trên cơ sở kế thừa và phát triển các thành quả, kinh nghiệm của các thế hệ trước.
2- Hệ thống đăng kỷ đất đai và hất động sản Việt Nam hiện tại
a) Hệ thống đăng ký đất đai ở nước ta được xây dựng trên cơ sở thực tiễn và kế thừa thành quả, kinh nghiệm của các thế hệ trước, đồng thời tiếp thu các thành tựu khoa học công nghệ hiện đại về đăng ký đất đai của thế giới.
b) Việc đăng ký BĐS ở HH3 Linh Đàm Việt Nam chủ yếu mối được thực hiện với đất đai và nhà ở, đến nay đã được thực hiện trên phạm vi cả nước, xong mới cơ bản hoàn thành đăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp. Việc đăng ký, cấp giấy chứng nhận các loại đất khác đặc biệt đối vói đất ở, nhà ở đô thị thực hiện còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu quản lý đất đai và TTBĐS.
c) Luật Sửa đổi, bổ sung một số điểu của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 đã đặt cơ sở pháp lý cho việc sử dụng một loại giấy chứng nhận: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liên với đất được cấp cho người có QSDĐ, quyên sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất theo một loại thống nhất trong cả nước do Bộ Tài nguyên và Môi trường phát hành.
d) Việc tổ chức thực hiện đăng ký đất đai và BĐS còn phân cấp trách nhiệm cho nhiều cơ quan, nhiều cấp; thủ tục hành chính trong việc đăng ký cấp giấy chứng nhận còn phức tạp, chồng chéo, chưa đáp ứng yêu cầu giao dịch của người sử dụng và chủ sở hữu tài sản.
đ) Cơ sở dữ liệu thông tin đất đai và BĐS chưa đồng bộ, quản lý phân tán, chưa đáp ứng yêu cầu của Nhà nước và cộng đồng.
e) Trình độ khoa học, công nghệ, trang thiết bị trong lĩnh vực đăng ký đất đai và BĐS đã từng bước phát triển theo hướng chính quy hiện đại, nhưng chủ yếu ở Trung ương và cấp tỉnh, còn chưa phát triển ở cấp huyện và xã.
3- Định hướng phát triển hệ thống đăng ký đất đai và bất động sản Việt Nam
a) Việt Nam sẽ phát triển hệ thống đăng ký đất đai và bất động sản theo mô hình hệ thống đăng ký của các nước phát triển như: Ôxtrâylia (Hệ thống Torrens), Thụy Điển (Land Data Bank). Dựa vào kinh nghiệm của dự án Ôxtrâylia “Nghiên cứu khả thi hệ thống quản lý đất đai hiện đại Việt Nam (1991-1994)” và dự án Thụy Điển trong “Chương trình hợp tác Việt Nam – Thụy Điển về đổi mới hệ thống quản /ý đất đai (CPLAR 1997-2002)”.
b) Gần đây, dự án “Hoàn thiện và hiện dại hóa hệ thống quản lý đất đai Việt Nam {VLAP)” với nguồn vốn vay ODA của Ngân hàng Thế giới đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai năm 2010. Mục tiêu là tăng cường sự tiếp cận của mọi đối tượng với dịch vụ thông tin đất đai, bằng cách phát triển một hệ thống quản lý đất đai hoàn thiện tại các địa phương qua việc xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và bản đồ địa chính dạng số hóa.