Nghị định của Chính phủ vê kinh doanh bất động sản

Nghị định [15] của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh BĐS được Bộ Xây dựng soạn thảo, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Nội dung liên quan đến BĐS gồm:
1. Phạm vi điều chỉnh của Nghị định: (Điều 1).
2. Các loại BĐS được đưa vào kinh doanh: (Điều 2).
3. Trách nhiệm quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh BĐS: (Điều 22).
4. Mua bấn, chuyển nhượng BĐS theo hình thức ứng tiền trước: (Điểu 4).
5. Kinh doanh nhà, công trình xây dựng:
a) Đầu tư tạo lập nhà, công trình xây dựng theo các hình thức được quy định cụ thể:
– Năng lực tài chính của Chủ đầu tư quy định: (Điều 5).
– Chuyển nhượng toàn bộ dự án KĐTM, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp quy định: (Điều 6).
– Điều kiện, thủ tục chuyển nhượng toàn bộ dự án được thực hiện theo quy định: (Điều 7+8).
– Điều kiện chuyển nhượng toàn bộ dự án KĐTM, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp quy định: (Điều 7).
– Thủ tục chuyển nhượng toàn bộ dự án KĐTM, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp quy định: (Điều 8).
– Hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ dự án KĐTM, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp quy định: (Điểu 9).
– Xử lý đối với dự án KĐTM, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp khi chủ đầu tư có vi phạm quy định: (Điều 10).

Nghị định của Chính phủ vê kinh doanh bất động sản 1

6. Kinh doanh dịch vụ BĐS:
a) Môi giới BĐS: (Điều 14).
b) Định giá BĐS: (Điểu 15).
c) Trình tự, thủ tục và tổ chức cấp và cấp lại chứng chỉ môi giới, chứng chỉ định giá BĐS: (Điều 16-18).
d) Quản lý hành nghề môi giới BĐS, định giá BĐS: (Điều 19).
e) Thu hồi chứng chỉ môi giới BĐS, chứng chỉ định giá BĐS: (Điều 20).
a) Sàn giao dịch BĐS: (Điều 21).