Mục tiêu, quan điểm, định hướng phát triển thị trường bất động sản

1. Mục tiêu phát triển TTBĐS
Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng: “Thúc đẩy sự hình thành và từng hước phát triển các loại thi trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, đặc hiệt quan tâm đến các thị trường quan trọng nhưng hiện nay chưa có hoặc còn sơ khai như: Thị trường lao động, thị trường chíừìg khoán, TTBĐS, thị trường khoa học và công nghệ…”. Đó chính là sự tiếp tục tạo lập đồng bộ các yếu tố của kinh tế thị trường theo định hướng Xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn mới ở nước ta, nhằm thực hiện mục tiêu tổng quát của chiến lược phát triển kinh tế xã hội. Báo cáo chính trị của Đảng khẳng định: “… hình thành và phát triển TTBĐS, cho phép chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật”.
2. Quan điểm phát triển TTBĐS
Nhằm thực hiện mục tiêu trên, việc hình thành và phát triển TTBĐS ở nước ta phải quán triệt các quan điểm’:
2.1- Nước ta TTBĐS muốn phát triển nhanh và bền vững phải được thực hiện trên cơ sở đất đai thuộc sở hữu toàn dân.
Người mua, bán nhà hoặc công trình chỉ được chuyển nhượng hoặc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Người thế chấp, góp vốn liên doanh BĐS chỉ được sử dụng giá trị quyển sử dụng đất thế chấp hoặc góp vốn liên doanh. Giá trị quyển sử dụng đất lại tuỳ thuộc vào hình thức giao đất hoặc thuê đất, tuỳ thuộc vào phương pháp xác định giá trị quyền sử dụng đất… để khai thác cao nhất nguồn lực từ đất đai, Nhà nước thực hiện giao đất sử dụng ổn định lâu dài cho người sử dụng đất và giao cho họ các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng cho thuê, thừa kế, thế chấp, góp vốn liên doanh bằng giá trị quyền sử dụng đất. Do đó, phát triển TTBĐS phải phát huy cao nhất các quyền này trên cơ sở đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do nhà nước thống nhất quản lý mà vấn để cơ bản là Nhà nước phải quản lý chặt chẽ việc sử dụng đất đúng mục đích, nhà nước – người đại diện quyền sở hữu toàn dân đối với đất đai phải thực hiện được quyền định đoạt tối cao là quyền thu hút đất.
2.2- Bình đắng giữa các thành phần kinh tế.
Bình đẳng giữa các thành phần kinh tế là mọi thành phần kinh tế đều được tham gia vào TTBĐS, mọi doanh nghiệp không phân biệt thành phần kinh tế đều có các quyền bán (chuyển nhượng), mua (nhận chuyển nhượng), thuê, cho thuê, thế chấp, góp vốn liên doanh bằng giá trị BĐS (giá trị quyển sử dụng đất)… mọi chính sách và biện pháp ưu đãi đều được áp dụng thống nhất cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia kinh doanh BĐS như: biện pháp sử dụng quỹ đất tạo vốn ban đầu (tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng), biện pháp ưu đãi trong giao đất, thuê đất, ưu đãi tín dụng, chính sách thuế…
2.3- Dân sựhoả các quan hệ chuyển dịch BĐS
TTBĐS chỉ có thể phát triển khi các quan hệ chuyển dịch được thực hiện theo cơ chế thị trường, Nhà nước – người quản lý xã hội tham gia điều tiết vĩ mô thị trường bằng các công cụ vĩ mô: Chính sách, pháp luật, biện pháp hướng dẫn…
Quan hệ chuyển dịch quyền sở hữu (quyền sử dụng) BĐS là quan hệ kinh tế, quan hệ dân sự, nó bị chi phối chủ yếu bằng các công cụ và biện pháp kinh tế và được thực hiện ở thị trường.
2.4- Phát triển TTBĐS trong nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận động theo cơ chế thị trường trong xã hội có sự phân hoá giàu nghèo; người nghèo, người có thu nhập thấp sẽ không có khả năng tự lo được chỗ ở, nhất là ở đô thị.
Mặt khác, cùng hoạt động trong thị trường sẽ có những doanh nghiệp kinh doanh BĐS có những thời kỳ gặp khó khăn (cá biệt có trường hợp phá sản), nhưng xã hội lại rất cần các doanh nghiệp này tồn tại và phát triển vì lợi ích chung của xã hội. Những khuyết tật vốn có này là mặt trái của cơ chế thị trường phải được khắc phục, đồng thời phát huy nhân tố con người, mở rộng cơ hội cho mọi người đều có điều kiện phát huy khả năng tham gia vào quá trình phát triển BĐS và được hưởng thụ những thành quả của chính sự phát triển đó, giảm bớt sự ngăn cách giàu nghèo mà biểu hiện cụ thể là góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân về ăn, ở, đi lại, học tập và làm việc… giữ gìn sự công bằng xã hội.

Mục tiêu, quan điểm, định hướng phát triển thị trường bất động sản 1

3. Định hướng phát triển TTBĐS
Để thực hiện tốt mục tiêu, quan điểm nêu trên, cần phải định hướng phát triển TTBĐS trong thời gian tới:
3.1- Xây dựng khung thể chế và pháp luật về TTBĐS:
– Xây dựng khung pháp luật về TTBĐS và Luật Kinh doanh BĐS;
– Thành lập một tổ chức chính phủ để quản lý và phát triển TTBĐS;
– Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, cá nhân tham gia phát triển nhà và đất.
3.2- Từng bước xây dựng TTBĐS chính thức:
– Xây dựng cơ chế vận hành TTBĐS;
– Quyền của người bán nhà, đất và quyền của người mua nhà, đất được đảm bảo;
– Phải có cơ chế người mua và người bán tìm đến nhau thông qua các phương tiện thông tin quảng cáo, môi giới, đại lý;
– Các hợp đồng mua, bán thông dụng, được cộng đồng chấp nhận và người mua bán có thê thực hiện một cách dễ dàng;
– Việc mua bán được kê khai, đăng ký một cách công khai ở nơi đăng ký công cộng;
– Quyền sử dụng đất và bán nhà cho người mua không phải qua kiểm soát và xét duyệt hành chính.
3.3- Các chính sách phát triển BĐS:
– Thuế và các khoản lệ phí phải nộp (thuế sử dụng đất; thuế chuyển quyền sử dụng đất; lệ phí địa chính);
– Tạo lập thị trường vốn;
– Sắp xếp các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh BĐS.
3.4- Coi trọng và đi trước một bước công tác quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất. Quy hoạch đảm bảo tính khoa học, phù hợp với thực tiễn. Phải có quy hoạch chi tiết và công khai hoá.
3.5- Tổ chức định giá đất, giá nhà phù hợp với giá thị trường trong điều kiện bình thường. Xoá bỏ giá bao cấp, giá xin – cho.
3.6- Hình thành các tổ chức đăng ký BĐS. Hình thành và phát triển hệ thống tổ chức đăng ký nhà đất và xác nhận mọi biến động về chủ sử dụng đất, chủ sở hữu nhà.
3.7- Phát triển nhà ở dành cho người nghèo: giao đất làm nhà, bán nhà trả góp, cho vay tiền, giảm giá thuê đất, phát động xây dựng nhà tình nghĩa.
3.8- Đào tạo nghiệp vụ chuyên môn trong hoạt động kinh doanh BĐS: ban hành quy chế pháp lý và quản lý hoạt động của các đại lý, môi giới dịch vụ BĐS, hành nghề định giá BĐS, nghề phát triển BĐS, nghề tư vấn BĐS…

Xem thêm: Bán nhà nhanh chóng. Dễ dàng. Đăng tin của bạn tại Bán nhà Hải Phòng