Mục tiêu, nội dung và vai trò quản lý của Nhà nước đối với TTBĐS

1. Nhà nước và thị trường
Cả thị trường và Chính phủ đều cần thiết cho một nển kinh tế vận hành lành mạnh. Thiếu cả hai điều này thì hoạt động của các nền kinh tế hiện đại chẳng khác gì vỗ tay bằng một bàn tay. Sự phân chia một cách thích hợp trách nhiệm giữa thị trường và Chính phủ sẽ quyết định sự thịnh vượng của một nển kinh tế. Mặc dù kinh tế thị trường là biện pháp hiệu quả của sản xuất và phân phối hàng hoá, nhưng những khuyết tật của nó nhiều khi lại dẫn đến những kết cục kinh tế kém hiệu quả. Chính phủ có thể tham gia khắc phục các khuyết tật đó bằng cách đảm bảo tính hiệu quả, điều chỉnh sự phân phối thu nhập không công bằng, khuyến khích phát triển và ổn định kinh tế.
2. Mục tiêu quản lý của Nhà nước
Nhà nước ban hành hệ thống văn bản, cùng với các công cụ điều tiết TTBĐS, trong đó nêu lên vai trò quản lý đối với các doanh nghiệp kinh doanh BĐS. Mục tiêu đảm bảo:
– Xây dựng TTBĐS Việt Nam dần dần có tính hoàn hảo: Mua bán công khai, minh bạch, giá cả hợp lý;
– Điều tiết vĩ mô sự phát triển của nền kinh tế, vì vai trò TTBĐS rất quan trọng;
– Đảm bảo thị trường kinh tế phát triển đúng hướng, đúng pháp luật;
– Đảm bảo lợi ích chung của người dân.

 Mục tiêu, nội dung và vai trò quản lý của Nhà nước đối với TTBĐS 1

3. Nội dung quản lý của Nhà nước
Nhà nước thực hiện kiểm tra, thanh tra hoạt động kinh doanh BĐS đảm bảo đúng pháp luât. Nội dung chủ yếu:
– Dịch vụ môi giới BĐS;
– Dịch vụ định giá BĐS;
– Dịch vụ sàn giao dịch BĐS;
– Dịch vụ tư vấn BĐS;
– Dịch vụ đấu giá BĐS;
– Dịch vụ quảng cáo BĐS;
– Dịch vụ quản lý BĐS.
4. Vai trò quản lý của Nhà nước
Ớ các mức độ khác nhau, các nước kinh tế thị trường đểu xác nhận vai trò quản lý của Nhà nước đối với TTBĐS với những nội dung chủ yếu:
a) ’Xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, hoàn chỉnh, Ổn định và có hiệu lực
Nội dung này nhằm:
– Tạo điều kiện để TTBĐS hoạt động thông thoáng, thuận lợi, tuân thủ pháp luật;
– Đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người mua, người bán;
– Đảm bảo thu thuế từ hoạt động của TTBĐS nộp vào ngân sách Nhà nước;
b) Xảy dựng chính sách tài chính vù các chính sách liên quan
Nội dung này nhằm:
– Đảm bảo cho TTBĐS hoạt động lành mạnh, loại bỏ những yếu tố chưa hoàn thiện của của bản thân TTBĐS cũng như các yếu tố bên ngoài tác động xấu đến thị trường này;
– Điều tiết để phân phối lại cho những người có thu nhập trung bình và thấp nhằm giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc đặc biệt là nhà ở.
c) Xây dựng hệ thống đủng ký BĐS
Nội dung này nhằm:
– Đảm bảo kê khai đăng ký cấp giấy chứng nhận đối với toàn bộ BĐS;
– Đảm bảo đăng ký biến động phát sinh trong quá trình giao dịch BĐS (chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, thừa kế, thế chấp BĐS);
d) Xây dựng khung pháp lý quy định chế độ, quy trình, thủ tục định giá đất
Nội dung này nhằm:
– Làm cơ sở cho việc giao dịch BĐS trên thị trường;
– Làm cơ sở cho việc bồi thường khi thu hồi BĐS để xây dựng các công trình phục vụ lợi ích quốc gia, công cộng, việc thu thuế BĐS.
e) Xây dựng hệ thống thông tin mở – Ngân hàng dữ liệu về BĐS
Nội dung này nhằm:
– Đáp ứng cho tất cả các tổ chức, công dân có nhu cầu về giao dịch BĐS;
– Đáp ứng yêu cầu quản lý BĐS của các cơ quan nhà nước.