Giải pháp thúc đẩy sự phát triển thị trường bất động sản

TTBĐS có vị trí rất lớn, có tầnrquan trọng đặc biệt trong nền kinh tế quốc dân. Sự phát triển của thị trường này kéo theo nhiều ngành kinh tế khác phát triển theo. Có thể nói đó là “hàn thử biểu ” của nền kinh tế, khi nó phát triển là cả nền kinh tế bừng phát triển sôi động – biểu hiện của nền kinh tế tăng trưởng, đất nước phồn thịnh; khi nó suy thoái thì thị trường nói chung và cả nền kinh tế đất nước sẽ đóng băng, tiêu điều, đình đốn.
Như đã đề cập trong mục 4.1, trong quá trình phát triển, TTBĐS nước ta còn nhiều tồn tại, hạn chế. Chính vì vậy để thúc đẩy và khuyến khích sự phát triển của TTBĐS việc đề ra một hệ thống các giải pháp toàn diện và đồng bộ là vấn đề mang tính thời sự và bức xúc.
Hình thành đồng bộ và tiếp tục phát triển, hoàn thiện các loại hình thị trường đi đôi với xây dựng khuôn khổ pháp lý và thể chế, để thị trường năng động, có hiệu quả, có trật tự kỷ cưong trong môi trường cạnh tranh lành mạnh là nội dung quan trọng của chiến lược phát triển kinh tế – xã hội. Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX nêu rõ: “Thúc đẩy sự hình thành, phát triển và từng bước hoàn thiện các loại thị trường theo định hướng XHCN, đặc biệt quan tâm tới các thị trường quan trọng hiện nay chưa có hoặc còn sơ khai như: thị trường lao động, thị trường chứng khoản, TTBĐS, thị trường khoa học công nghệ
Tại quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 94/2002/QĐ-TTg ngày 17/7/2002 Thủ tướng đã giao cho Bộ Xây dựng chủ trì cùng một số bộ ngành liên quan xây dựng đề án: “Thúc đẩy hình thành phát triển TTBĐS”.
Thực hiện chủ trưong phát triển TTBĐS, rút kinh nghiệm từ những tồn tại và kết quả đạt được trên TTBĐS thời gian qua, căn cứ vào dự báo phát triển TTBĐS Việt Nam, cần thiết đề xuất một số biện pháp thúc đẩy sự phát triển của TTBĐS như sau.

Giải pháp thúc đẩy sự phát triển thị trường bất động sản 1

1. Dự báo phát triển thị trường bất động sản Việt Nam đến năm 2020
1.1. Giai đoạn 2012-2015
Chúng ta đã xây dựng, hoàn thiện về thể chế và thành tố thị trường. Phát triển cấp đô thị trưởng thành như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Thúc đẩy thị trường phát triển lên cấp độ tài chính đối với TTBĐS tại các địa bàn đô thị. Có thể thấy, đây là giai đoạn tích cực xây dựng, hình thành và phát triển các yếu tố TTBĐS theo hướng phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế.
– Tiếp tục thúc đẩy sự phát triển ở cấp độ trưởng thành đối với TTBĐS tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Mở rộng dần các chủ thể tham gia vào TTBĐS cho các nhà đầu tư có yếu tố nước ngoài.
– Thúc đẩy sự phát triển ở cấp độ trưởng thành đối với TTBĐS tại các địa bàn đô thị.
– Thúc đẩy TTBĐS tại các địa bàn còn lại.
Có thể nói, đây là giai đoạn vào đà của TTBĐS.
1.2. Giai đoạn 2015-2020
Hoàn chỉnh về các thành tố, các thể chế và cấp độ thị trường. Tiếp tục mở rộng các chủ thể có yếu tố nước ngoài tham gia vào TTBĐS. Có thể nói, đây là giai đoạn thị trường đi vào phát triển ổn định, tạo lập đầy đủ các yếu tố thị trường phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế.

Xem thêm: Bán nhà Hà Nội có hình ảnh