Cơ chế, chính sách quản lý Nhà nước đối với thị trường bất động sản

a) Quán triệt và tổ chức thực hiện việc xây dựng, quản lý TTBĐS và chính sách tài chính đất đai theo các quan điểm chỉ đạo của Hội nghị Trung ương lần thứ 7 khoá IX:
“Chủ động xây dựng vả phát triển TTBĐS, trong đó có quyền sử dụng đất, trước hết ở cúc đô thị và các vùng quy hoạch phát triển đô thị. Nhủ nước định hướng, điêu tiết vù kiểm soát thị trường, có các biện pháp chống các hành vi đầu cơ BĐS; tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tể tham gia TTBĐS, phát huy vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trong kinh doanh và bình Ổn giá BĐS. Ban hành sớm các chính sách tài chính để diều tiết lại phần giá tri đất gia tăng không do người sử dụng đất tạo ra mù do đô thi hoá, do Nhà nước đầu tư xây dựng cơ sở hụ tầng, do quy hoạch chuyển đổi mục đích sử dụng đất để phục vụ cho lợi ích chung. Xây dựng Luật KDBĐS… Tiếp tục nghiên cứu xây dựng cơ chế quản lý giá, xây dựng hệ thống định giá và thẩm định giá đất phù hỢỊ) với sự phút triển của TTBĐS, trong đó có quyền sử dụng đất… thay thuế chuyển quyền sử dụng đất hiện nay bằng thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất và áp dụng thuế xuất luỹ tiến tửng phần đối với người có thu nhập cao khi chuyển quyền sử dụng đất… Chính sách bồi thường, tổ chức tái định cư vù hỗ trợ tạo việc làm khi Nhà nước thu hồi đất..”

Cơ chế, chính sách quản lý Nhà nước đối với thị trường bất động sản 1

b) Chính sách thuế và thu tiền sử dụng đất, thuê đất
– Thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuê chuyển quyền sử dụng đất vù việc thu tiền sử dụng đất được quy định trong Luật Thuê chuyển quyền sử dụng đất và Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn xác định tiền sử dụng đất, tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã trả có nguồn gốc ngân sách Nhà nước theo quy định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.
– Các chính sách thu tiền sử dụng đất, tiên thuê đất: Trong đó có biện pháp hỗ trợ tiền sử dụng đất, không thu tiền sử dụng đất hoặc chậm thu tiền sử dụng đất, miễn giảm tiền thuê đất, chế độ thu lệ phí trước bạ và các chính sách khác: Cơ chế sử dụng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng; Quỹ đầu tư phát triển nhà; hỗ trợ tiền sử dụng đất, tiền thuê nhà cho cho các đối tượng chính sách xã hội.
c) Chính sách về tín dụng ngân hàng
Luật Ngân hàng và các tổ chức tín dụng hiện nay, không cho phép các ngân hàng thương mại trực tiếp hoạt động KDBĐS; Ngoài hoạt động chính thực hiện chức năng ba trung tâm tiền tệ, tín dụng và thanh toán, các ngân hàng còn đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ: Ngân quỹ, kiểu hối, thẻ tín dụng và dịch vụ nhà đất.
Các hoạt động dịch vụ nhà đất của Ngân hàng gián tiếp tham gia vào hoạt động của TTBĐS, tuy nhiên mức độ còn hạn chế so với tiềm năng của Hệ thống này.
Nhà nước đã áp dung một số chính sách, biện pháp để thúc đẩy sự hình thành và phát triển TTBĐS như: Khuyến khích tạo điều kiện để các ngân hàng thương mại tham gia vào các hoạt động của TTBĐS; lập quỹ hỗ trợ đầu tư phát triển nhà, thực hiện hỗ trợ cho các đối tượng chính sách, người nghèo, thu nhập thấp mua nhà; hỗ trợ vốn đầu tư cho các doanh nghiệp KDBĐS mới thành lập
Nói chung các chính sách và biện pháp tài chính chưa được đổi mới triệt để, còn dấu ấn bao cấp và chưa đủ mạnh để thúc đẩy sự hình thành và phát triển của TTBĐS.