Category Archives: Thị trường Bất động sản

Latest Posts

Các yếu tô cấu thành thị trường bất động sản – P2

TTBĐS là cầu nối giữa sản xuất và tiêu dùng Cũng giống như các loại thị trường khác, TTBĐS là cầu nối giữa sản xuất và tiêu dùng. Trong hoạt động sản xuất hàng hoá, trước hết người sản xuất lo việc tổ chức sản xuất kinh doanh, sử dụng các yếu tố đầu vào […]

Các yếu tô cấu thành thị trường bất động sản – P1

1. Các quan điểm cơ bản khi nghiên cứu TTBĐS BĐS đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế của mỗi quốc gia, ngày càng chiếm tỷ trọng lớn và có ảnh hưởng to lớn đối với sự phát triển của nền kinh tế. TTBĐS là một thị trường đặc biệt, hàng hoá là […]

Khái niệm về thị trường bất động sản

Có thể nói, thị trường bất động sản (TTBĐS) là một trong những thị trường nguồn lực đầu vào quan trọng của hệ thống kinh tế quốc dân, thị trường này có những đặc thù riêng khác với các thị trường nguồn lực đầu vào khác, vì TTBĐS được phát triển trên đất với những […]

Khái niệm, thành phần và vai trò của thị trường bât động sản

 Khái niệm về thị trường bất động sản 1. Khái niệm, chức năng, phản loại và hệ thống thị trường a) Khái niệm chung về thị trường Thị trường là phạm trù kinh tế tổng hợp gắn liền với quá trình sản xuất và lưu thông hàng hóa. Khái niệm cổ điển cho rằng: ‘Thi […]

Khái niệm, đặc điểm của bất động sản

1. Khái niệm về bất động sản Thuật ngữ BĐS và động sản đã được ghi nhận và sử dụng rộng rãi trong hầu hết các bộ luật theo hệ thống pháp luật của nhiều nước trên thế giới. Tại Mỹ, Anh, Singapore, Thái Lan, Malaixia… khái niệm BĐS được thể chế hoá trong Ngành […]