Tag Archives: thị trường đất đai

Latest Posts

Xây dựng năng lục các thể chế và tổ chức tham gia thị trường bất động sản

Theo báo thị trường bất động sản : Theo định nghĩa thể chể trong báo cáo năm 2002 của Ngân hàng Thế giới mang tên “Xây đựng thể chế trợ lực thị trường”. “Thể chế là các quy tắc, cơ chế thi hành và các tổ chức … khác với chính sách gồm có các […]

Biện pháp nhằm tạo lập và phát triển hàng hoá cho thị trường bất động sản

Để có thị trường nhà đất cần có hàng hoá. Theo quy hoạch từ nay đến năm 2020 nhu cầu về đất rất lớn để phát triển kinh tế xã hội. Hàng hoá BĐS trên đất đưa ra giao dịch trên thị trường trước hết phụ thuộc khả năng cung cầu về đất hàng hoá. Hiện […]

Nhóm các giải pháp cụ thể để thúc đẩy sự phát triển TTBĐS Việt Nam

1. Đỗi mới công tác quy hoạch, xây dựng và kế hoạch tổng thểNghiên cứu phát triển TTBĐS đòi hỏi phải xem xét đến việc đổi mới công tác quy hoạch, xây dựng, kế hoạch tổng thể về phát triển và sử dụng đất đai hiệu quả đáp ứng các mục tiêu phát triển kinh […]

Vai trò của hệ thống thông tin trên thị trường bất động sản

1. Công khai thông tin vê BĐS đưa vào kinh doanha) Tổ chức, cá nhân kinh doanh BĐS có trách nhiệm công khai thông tin về BĐS đưa vào kinh doanh.b) Thông tin về BĐS được công khai tại sàn giao dịch BĐS và trên các phương tiện thông tin đại chúng.c) Nội dung thông […]

Quản lý thông tin trên thị trường bât động sản

1. Khái niệm, nội dung của cơ sở dữ liệu quốc giaa. Khái niệm vê hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia thống nhấtTrên thực tế công nghệ cơ khí đã giúp con người chuyển dần lao động thủ công sang lao động bằng máy móc và công nghệ thông tin đã tạo điều […]

Pháp luật về quản lý Nhà nước đối với Thị trường bất động sản

Pháp luật về quản lý Nhà nước đối với TTBĐS bao gồm: Hiến pháp; Các Bộ Luật (Bộ luật Dân sự; Luật Đất đai; Luật Nhà ở và Pháp lệnh Nhà ở); Pháp luật quy định về giá đất và định giá đất. Cụ thể:1- Hiến phápHiến pháp quy dinh về chế độ sở hữu: […]