Tag Archives: giá trị bất động sản

Latest Posts

Xây dựng năng lục các thể chế và tổ chức tham gia thị trường bất động sản

Theo báo thị trường bất động sản : Theo định nghĩa thể chể trong báo cáo năm 2002 của Ngân hàng Thế giới mang tên “Xây đựng thể chế trợ lực thị trường”. “Thể chế là các quy tắc, cơ chế thi hành và các tổ chức … khác với chính sách gồm có các […]

Mục tiêu, nội dung và vai trò quản lý của Nhà nước đối với TTBĐS

1. Nhà nước và thị trườngCả thị trường và Chính phủ đều cần thiết cho một nển kinh tế vận hành lành mạnh. Thiếu cả hai điều này thì hoạt động của các nền kinh tế hiện đại chẳng khác gì vỗ tay bằng một bàn tay. Sự phân chia một cách thích hợp trách […]

Nhận xét chung về hệ thông đăng ký đất đai và bất động sản Việt Nam

1- Hệ thống đăng kỷ bát động sản Việt Nam qua các thời kỳ Việc đăng ký đất đai ở Việt Nam có lịch sử từ lâu đời, hệ thống đăng ký đất đai của các thế hệ sau được thực hiện trên cơ sở kế thừa và phát triển các thành quả, kinh nghiệm […]

Nghị định của Chính phủ vê kinh doanh bất động sản

Nghị định [15] của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh BĐS được Bộ Xây dựng soạn thảo, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Nội dung liên quan đến BĐS gồm:1. Phạm vi điều chỉnh của Nghị định: (Điều 1).2. Các loại BĐS được đưa vào kinh […]