Các quy luật tác động tới sự vận hành của thị trường bất động sản

Các quy luật tác động tới sự vận hành của TTBĐS Cũng như các loại thị trường khác trong nền kinh tế thị trường, sự vận hành của TTBĐS chịu tác động của một cơ chế nhất định, mà ở đây chính là sự tác động của các quy luật kinh tế khách quan như […]

Đặc điểm đặc trưng của thị trường bất động sản – P1

a) Hình thành vù phát triển qua 4 cấp độ Hầu hết ở các quốc gia có nền kinh tế thị trường, TTBĐS đều hình thành và phát triển qua 4 cấp độ: Sơ khởi, tập trung hoá, tiền tệ hoá và tài chính hoá. – Cấp độ sơ khởi: Đó là giai đoạn của […]

Đặc điểm đặc trưng của thị trường bất động sản – P2

a) TTBĐS liên hệ mật thiết với thị trường vốn và tài chính TTBĐS có mối liên hệ mật thiết với thị trường vốn và tài chính. Động thái phát triển của thị trường này tác động tới nhiều loại thị trường trong nền kinh tế. BĐS là tài sản đầu tư trên đất bao […]

Đặc điểm của thị trường bất động sản

Đặc điểm chung của thị trường bất động sản Giao dịch bất động sản là giao dịch các quyền và lợi ích của BĐS, như trình bày về đặc điểm BĐS (mục 1.1.2) chúng ta đã biết, hàng hóa BĐS khác các loại hàng hóa khác. Với hàng hóa khác khi mua người ta đem […]

Các yếu tô cấu thành thị trường bất động sản – P2

TTBĐS là cầu nối giữa sản xuất và tiêu dùng Cũng giống như các loại thị trường khác, TTBĐS là cầu nối giữa sản xuất và tiêu dùng. Trong hoạt động sản xuất hàng hoá, trước hết người sản xuất lo việc tổ chức sản xuất kinh doanh, sử dụng các yếu tố đầu vào […]

Các yếu tô cấu thành thị trường bất động sản – P1

1. Các quan điểm cơ bản khi nghiên cứu TTBĐS BĐS đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế của mỗi quốc gia, ngày càng chiếm tỷ trọng lớn và có ảnh hưởng to lớn đối với sự phát triển của nền kinh tế. TTBĐS là một thị trường đặc biệt, hàng hoá là […]

Khái niệm về thị trường bất động sản

Có thể nói, thị trường bất động sản (TTBĐS) là một trong những thị trường nguồn lực đầu vào quan trọng của hệ thống kinh tế quốc dân, thị trường này có những đặc thù riêng khác với các thị trường nguồn lực đầu vào khác, vì TTBĐS được phát triển trên đất với những […]